Dialogen: Vi har tro på samtalen som form der man møter den andre med åpenhet, respekt og uten fordommer. Vi verdsetter samtalen høyere enn konklusjonen. Vi avviser kategoriseringer, merkelapper og marginalisering av den andre.

Åpenhet: Vi vil være et åpent rom hvor menneskers spørsmål, undringer og meninger blir lyttet til og tatt på alvor. Vi er åpne for å revurdere alt vi før har tenkt, trodd og ment å være ufravikelige sannheter. Vi tror at Gud er større en enhver teologi og at enhver teologi er menneskets forsøk på å forstå og forklare Gud. Vi avviser derfor fundamentalismen både som fortolkningsmetode av bibelen, som forklaringsmodell for universet, eksistensen og som beviset på en sann tro.

Raushet: Vi er ekumenisk i vår teologiske forståelse og anerkjenner at andre leser og forstår Bibelen på en annen måte enn oss, og at andre praktiserer og uttrykker sin tro annerledes enn oss. Vi avviser å rangere andre menneskers tro og helliggjørelse da vi alle er syndere i behov av Guds nåde.

Humanistisk: Vi regner inkarnasjonen, at Gud ble menneske i snekkersønnen Jesus, som den kristne kongstanke og det som gjør den kristne tro helt unik blant alle religioner. Vi anser oss som en del av en humanitet som bærer i seg et bilde av Gud, uansett kjønn, rase, sosial status, seksuell legning og tro. Vi regner derfor, som Jesus, at det å elske Gud og sin neste som seg selv er det viktigste vi som mennesker kan gjøre. Vi avviser derfor en spiritualitet som utelukkende åndeliggjør eksistensen og gjør mennesker fremmed i sin egen kropp.

Balansert: Vi tenker at livet ikke er enten svart eller hvitt, at en tillit til vitenskapen ikke står i et motsetningsforhold til troen på Gud som skaper og at tvil ikke nødvendigvis er det motsatte av tro. Vi er grunnleggende skeptisk til mennesker og samfunn som krever at man må gi sin hele og fulle tilslutning til ethvert dogme og enhver trospraksis for å være akseptert og inkludert i felleskapet.